Sản phẩm tiêu biểu

Khoai Lang Nhật Nguyên

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Hạt Sen

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Chanh Dây

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khoai Môn

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Trứng Cút

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Hạt Sen

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khoai Môn Cắt Tam Giác

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khoai Lang Tím

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Bắp Non Nguyên

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Xoài Cắt Lát

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Bắp Tươi

Qui Cách Túi: 18KG ; 20KG
Qui Cách Rổ: 25KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Xoài Cắt Lát Ngâm Đường

Qui Cách Túi: 18KG ; 20KG
Qui Cách Rổ: 25KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khoai Lang Cắt Khúc

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khóm

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Nấm Rơm

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Bắp Non Cắt Khúc

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Bắp Hạt

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Bắp Cắt Khúc

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Ổi

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Lạp Xưởng

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khoai Môn Vuông

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khoai Môn Xí Ngầu

Qui Cách Túi: 1KG ; 3KG ; 30KG
Qui Cách Thùng: 10KG ; 15KG ; 18KG

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Bắp Non Nguyên

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Bắp Non Cắt Khúc

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Nấm Mỡ Cắt Lát Vụn

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Nấm Mỡ Cắt Lát Nguyên

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Nấm Hào

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Nấm Rơm Tròn

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Nấm Rơm Phôi

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Nấm Rơm Chẻ Đôi

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Chân Nấm Rơm

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Nấm Rơm Vụn

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Chôm Chôm Nhân Dứa

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Chôm Chôm Nước Đường

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khóm Khoanh

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khóm Rẻ Quạt (Chunk)

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khóm Rẻ Quạt (Tidbits)

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Khóm Vụn

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Thạch Đen

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Trái Cây Hỗn Hợp

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Bắp Hạt

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Xoài Xay Nhuyễn

Loại Lon: 15 OZ; 20 OZ; 30 OZ; 105 OZ
Loại Thùng: 24 TINS ; 6 TINS

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ